Scope van de Zorg

Voor een vitale wijk met gezonde inwoners is het volgende belangrijk om je te realiseren. De medische zorg levert voor slechts 11% een bijdrage aan gezondheid. De fysieke omgeving, leefstijl, sociale en biologische factoren leveren maar liefst 67% bij aan gezondheid (bron: Determinants of Health Visualized).

We richten ons nu met name op de (medische) zorg, maar het samenspel met allerlei andere elementen in een gebied en de coördinatie over alle domeinen heen, is net zo belangrijk. Dit past ook in de visie van Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Naast de individuele, persoonlijke benadering van gezondheid is door het Louis Bolk Instituut ook een vertaling gemaakt hoe dit kan worden geïmplementeerd. De wijk staat centraal in die benadering.

Over welke zorg gaat Zorg in de Meent?
We nemen hier als uitgangspunt het schema van Nederland Zorgt voor Elkaar (bron Jan Smelik). Alles wat mensen thuis en voor elkaar doen, al dan niet met drempelloze ondersteuning van organisaties, hoort erbij. Ook de 1e lijns zorg hoort hierbij: zorg waar je zelf zonder verwijzing naartoe kunt gaan. Dit kan behandeling zijn door de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker of wijkverpleegkundige.

De WijkKliniek
Eén uitwerking daarvan is de WijkKliniek. De WijkKliniek is een eerste stap om een deel van de ziekenhuiszorg naar de wijk te verplaatsen en zo in de wijk de infrastructuur te bouwen voor 24/7 zorg. De WijkKliniek is ontwikkeld met als doel om ziekenhuiszorg te bieden aan kwetsbare ouderen en tegelijkertijd negatieve uitkomsten zoals een heropname en functieverlies te voorkomen. In 2007 werd al meer dan de helft van het aantal ziekenhuisdagen gebruikt voor patiënten van 65 jaar en ouder. De WijkKliniek is gericht op ouderen boven de 65 die een combinatie hebben van een veelvoorkomend acuut medisch specialistische zorgvraag, zoals hartfalen of longontsteking, én geriatrische problematiek zoals cognitieve problemen, vallen of verminderde mobiliteit. Veel ouderen die voorheen via de SEH van het ziekenhuis werden opgenomen, kunnen nu terecht in de WijkKliniek.

Dit is een voorbeeld dat standaard ouderenzorg in de buurt en in samenhang kan worden geregeld. Dat geldt ook voor standaard Jeugdzorg, standaard gehandicapten zorg, standaard geestelijke gezondheidzorg en standaard publieke gezondheidszorg.

Nieuw ontwerp basiszorg

 1. Sociale basisinfrastructuur op orde
  Wat is er nodig om een vitale, gezonde wijk te krijgen?
  Elementen als:
  – Ontmoetingsplek
  – Eén loket voor alle vragen over (gezond) leven
  – Goede informatievoorziening
  – Goede coördinatie over alle domeinen heen (zorg, welzijn, sociaal domein)
  – Basisvoorzieningen (supermarkt, basisschool)
  – Woonzorgvoorziening in de wijk
 2. Door decentraliseren op wijk/buurtniveau (max. 10.000 inwoners)
  – Intensieve samenwerking – burger, bedrijfsleven
  – Op basis van gelijkwaardigheid!
  – Eén gezamenlijk doel: vitale wijk met gezonde bewoners
  – Nieuwe vormen van financiering (domein overstijgend)
  – Bespaarde kosten verdelen (shared savings)